Clubreglement

 1. De club wordt geïnspireerd door een geest van sportiviteit, verdraagzaamheid, samenwerking en openheid.
 2. Agressie in woord en gebaar, fysiek geweld en intimidatie kunnen niet worden geduld.
 3. Leden die zich schuldig maken aan diefstal of andere vergrijpen zullen geschorst of ontslagen worden, wat rechtelijke gedingen niet uitsluit.
 4. Aangebrachte schade aan materialen of gebouwen, thuis of op verplaatsing, zullen steeds worden vergoed door het clublid in kwestie.
 5. De goede naam van de club mag door niemand in het gedrang worden gebracht. Ook op verplaatsing wordt een behoorlijk gedrag verwacht zodat de club niet in opspraak kan worden gebracht.
 6. Ieder nieuw spelend lid zal een aansluitings- en medische kaart invullen en aan het secretariaat bezorgen. De aansluiting is geldig voor de periode die vermeld staat op de aansluitingskaart.
 7. Om administratieve redenen, zowel voor de club als voor het verbond, zal ieder lid een adreswijziging altijd mededelen aan het secretariaat.
 8. Het nieuwe lid zal gelijktijdig zijn eerste lidgeld toevoegen bij de in orde gebrachte documenten. Zolang er geen lidgeld betaald is, wordt een verdere afhandeling van deze documenten uitgesteld.
 9. Ieder spelend lid betaald jaarlijks zijn lidgeld aan het bestuur. In het lidgeld is de bijdrage voor de verzekering, een officieel kalenderboekje en een clubsporttas voorzien.
 10. Deze gelden moeten worden betaald ten laatste voor de start van de eerste officiele wedstrijd in de beker en/of de kompetitie.
 11. Als een speler na deze periode nog niet heeft betaald zal hij aan geen enkele officiele wedstrijd mogen deelnemen en dit totdat hij zijn lidgeld heeft betaald.
 12. Lidgelden worden geenszins terugbetaald.
 13. Een speler die voor een wedstrijd geen identiteitskaart of ander geldig document kan voorleggen, wat men toch te allen tijde zou moéten bijhebben zal geenzins kunnen deelnemen aan de wedstrijd op straffe van forfait, schorsing en boete.
 14. Een speler die tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgt wegens onophoudelijk “gelul” tegen de scheidsrechter, zal eveneens deze “lullige boete” betalen.
 15. Bij het niet naleven van één van de twee vorige punten kan een speler geschorst worden tot het vereffenen van deze boete.
 16. Fotografisch materiaal over onze club en haar activiteiten kunnen verschijnen in publicaties van de club zoals internet, promofolders en dergelijke. De club heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen van alle clubleden zonder hiervoor voorafgaande toestemming te moeten vragen.
 17. Op de website wordt op een speciaal afgeschermde ledensectie ook een lijst gepubliceerd van leden en contactpersonen. Tenzij u de club schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van een verbod om dit te doen, mogen uw gegevens aan andere clubleden kenbaar gemaakt worden. Het bestuur verbindt zich er echter toe deze gegevens niet door te geven aan derde partijen voor publicitaire doeleinden.
 18. Door het feit van zijn deelname aan de competitie en het ondertekenen van een vrij aangegane verbintenis van aansluiting, verklaart elke speler zich akkoord met dit reglement en verbind zich tot de toepassing ervan.
 19. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen. Evenmin is het bestuur verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen in of rond het complex, op de parking of op de toegangsweg.
 20. Het bestuur van FC Deurnese Turners behoudt zich eveneens het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen aan huidig reglement indien deze zich zouden opdringen.

‘ F O O T B A L L   I S   A L L   A B O U T   R E S P E C T ‘